PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Práva a povinnosti provozovatele i ostatních uživatelů se pro používání těchto www stránek řídí zde uvedenými pravidly. Tato pravidla se vztahují na každou osobu, která tyto stránky navštíví (dále jen "Uživatel"). Používáním těchto webových stránek souhlasíte s následujícími podmínkami:


Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za pravdivost, či jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.

Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu. Informace uvedené na těchto webových stránkách není možné interpretovat jako právní, daňové, účetní ani jiné poradenství či služby. Veškerý obsah těchto webových stránek a všechny služby zajišťované jejich prostřednictvím jsou poskytovány, "jak stojí a leží", tudíž bez jakýchkoli záruk, pokud jde o jejich úplnost, správnost a včasnost, či jiných prohlášení, záruk a smluvních podmínek, ať výslovných, nebo implicitních. Autor rovněž neposkytuje žádné záruky, že tyto webové stránky, služby jejich prostřednictvím poskytované či informace, software nebo jiné materiály z nich získávané budou správné a aktuální. , NEPŘEBÍRÁ VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ANI ZA ŽÁDNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, AŤ UŽ BY TYTO ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOST VZNIKLY PŘEČINEM, V RÁMCI SMLUVNÍ ČINNOSTI, Z TITULU ZÁRUKY, NEDBALOSTI ČI JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE TÝKAJÍ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, SANKČNÍCH ČI PODOBNÝCH ŠKOD, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE AUTOR BYL NA MOŽNOU EXISTENCI TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚN, VĚDĚL O NICH NEBO O NICH MĚL VĚDĚT. Autor neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti a spolehlivosti obsahu těchto webových stránek ani nepřetržité, rychlé a bezchybné funkčnosti těchto webových stránek.

Soubory cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na pevný disk počítače / zařízení Uživatele. Tyto informace (soubory) slouží především pro snadnější procházení webu a dále pomáhají ke zkvalitnění jeho obsahu, přístupnosti nabídek nebo preferenčních prvků. Při používání našich stránek jsou Uživateli standardně uložena cookies, která mají jen technickou povahu a slouží k zajištění správné funkčnosti www stránek Provozovatele. Ostatní cookies, pokud jsou na webu užívána (např. pro Statistické nebo Marketingové účely), jsou ukládána pouze dle souhlasu Uživatele. Provozovatel zároveň prohlašuje, že pomocí cookies nesleduje osobní údaje Uživatele, ani nepoužívá cookies k účelům reklamy, mailových nabídek ani jiných, které si sám Uživatel nevyžádal nebo k nim neudělil souhlas.Platnost volby uložení cookies nastavujeme na 1 rok a samotné nastavení použití cookies v dialogovém okně voleb (při tzv. první návštěvě webu) , kde lze toto nastavení i později případně změnit/upravit. Soubory cookies lze také zamítnout (kromě technických nutných k provozu webu), tím pak ale může dojít k omezení nebo zhoršení některých prvků na webu - např. přehrávání videí z YouTube, nebo použití/párování kódů v kampaních apod. Proto doporučujeme nechat soubory cookies ukládat, neblokovat je. Nic Vám neudělají, nekoušou, ani to nejsou škodlivé nástroje. Naopak, nám i Vám pomohou 😄Kromě toho si také použití souborů cookies může každý Uživatel změnit v nástrojích konfigurace svého internetového prohlížeče (pokud si Uživatel zablokuje nebo smaže všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek a také jejich obsah se nemusí zobrazovat korektně).

Ochrana osobních údajů - zásady a podmínky

Osobní údaje (déle jen OU) Uživatele jsou chráněny dle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tyto www stránky slouží čistě jako webová prezentace . Nejedná se o e-shop.

 Provozovatel (Správce OU) zároveň prohlašuje, že OU už ze své podstaty považuje za důležité a důvěrné informace a dle toho k nim přistupuje a chrání je v maximální možné míře a svých technických možnostech a nikomu třetímu je neprodává (neobchoduje s nimi). Dále také to, že nesbírá a neuchovává citlivé osobní údaje (údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci apod.). Stejně tak to, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU (v případě, že by tomu tak bylo nezbytně nutné v rámci určité smlouvy/objednávky, vždy jen s výslovným souhlasem zákazníka).Podle příslušných zákonů a nařízení, výše uvedených, může také Uživatel uplatnit veškerá práva pro výmaz, zapomenutí či pro sdělení jakým způsobem je s jeho OU zacházeno a pro jaké účely.

Webové formuláře - zpracování OU

V souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přijímá Uživatel odesláním poptávkových a kontaktních formulářů, které na tomto webu vyplnil, způsob zpracování osobních údajů, konkrétně, aby Provozovatel zpracovával, jím ve formuláři poskytnuté, osobní údaje za účelem přímé nabídky poptávaného zboží/služeb nebo autorizované odpovědi na jeho dotaz a dále tím prohlašuje, že si je plně vědom toho, že takovéto poskytnutí těchto údajů je dobrovolné (o své vlastní vůli). Zpracování těchto OU může mít také charakter běžného plnění smlouvy či oprávněného zájmu a nemusí k tomu být vyžadován zvláštní oddělený souhlas (ten je nutný pouze v případě zájmu o odběr novinek či jiného zpracování OU bez právního/oprávněného titulu). Provozovatel dále prohlašuje, že tyto údaje použije jen pro potřeby a účely, ke kterým se vyplněný formulář váže a k tomu, co si v něm sám Uživatel vyžádal nebo odsouhlasil.

Podmínky chování Uživatelů

Při používání tohoto webu Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto www stránek, nesmí tyto stránky využívat k záškodným akcím nebo se snažit o proniknutí do veřejně nepřístupných míst prezentace. Veškeré užití těchto www stránek musí Uživatel provádět tak, aby nedošlo k protiprávnímu jednání nebo k porušení zákonů České republiky.

Odpovědnost a právní příslušnost

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případná rizika, která by mohla vzniknout Uživateli z používání těchto www stránek. Veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s využíváním této prezentace, budou projednávány místně příslušným soudem České republiky a v souladu s jejími zákony.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky jsou postaveny s cílem dosáhnout maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčních prvků pro Uživatele, kteří na jeho web přistupují. Stránky jsou navrženy pro standardní internetové prohlížeče jako Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome a další, které podporující webové standardy. V nestandardních prohlížečích nemůže Provozovatel zaručit správnost zobrazení a chování celé prezentace.

Revize těchto podmínek použití

Autor/ Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky použití kdykoli a bez zvláštního upozornění změnit. Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na těchto webových stránkách.

Podmínky používání sociálních médií

Autor/ Provozovatel využívá sociální sítě k tomu, aby lidem zajímajícím se o tyto www stránky poskytla diskusní platformu. Autor/ Provozovatel však nepřijímá žádnou odpovědnost za komentáře odeslané uživateli na webové stránky, či sociální sítě. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli obsah, který je v rozporu s našimi podmínkami použití nebo může být z jiného důvodu považován za nevhodný. Dodržujte obecné zásady slušného chování. Na našich stránkách a sociálních sítí je zakázáno zveřejňovat jakýkoli nevhodný obsah a materiály, které jsou výhružné, hanlivé, podněcující k etnické či rasové nesnášenlivosti, pornografické či narušující svobodu vyznání a také jakékoli materiály reklamního charakteru nebo porušující autorská práva, či záměrnému škodění těchto www stránek a sociálních sítí. . Uživatelům porušujícím tyto podmínky použití bude zamezeno používat tyto www stránky.